快捷搜索:

浣溪沙·宿醉离愁慢髻鬟

浣溪沙·宿醉离愁慢髻鬟原文
宿醉离愁慢髻鬟,六铢衣薄惹轻寒,慵红闷翠掩青鸾。
罗袜况兼金菡萏,雪肌仍是玉琅玕,骨喷鼻腰细更沈檀。
浣溪沙·宿醉离愁慢髻鬟拼音解读
xiǔ zuì lí chóu màn jì huán ,liù zhū yī báo rě qīng hán ,yōng hóng mèn cuì yǎn qīng luán 。
luó wà kuàng jiān jīn hàn dàn ,xuě jī réng shì yù láng gān ,gǔ xiāng yāo xì gèng shěn tán 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: